Stedelijk Infraontwerp

  • Discussiëren over infra-ontwerpvraagstukken op het wegennet van steden en dorpen
  • Samen nadenken over nieuwe ontwerpvragen zoals GOW30 en omgaan met verschillende nieuwe voertuigen
  • Nadenken over de ontwerpissues rond mobiliteitstransitie
  • Sparren met interessante sprekers uit het veld
  • klankbord voor onderzoek en updates van kennisproducten
  • Kennisverspreiding door goede verslaglegging

Themaleider Rico Andriessen – Goudappel @ randriesse@goudappel.nl

De themagroep stedelijk infraontwerp richt zich op het volgen en initiëren van ontwikkelingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van het verkeerskundige ontwerp van weginfrastructuur en de inpassing daarvan in de ruimtelijke omgeving in situaties binnen de bebouwde kom, in steden en dorpen.

Met de themagroep willen we de kennis-uitwikkeling tussen de ontwerp- en adviesbureaus onderling en de uitwisseling met de wegbeheerders bij de overheid versterken. Samen komen we zo tot betere oplossing voor het verkeer in stad en dorp.

De themagroep Stedelijke Infraontwerp is vanaf 2024 gestart. Voorlopig mikken we op minimaal twee vergadering in 2024 in de regio Utrecht. Van de vergadering is een uitgebreid verslag te vinden onder Mijn VIO (alleen leden).