Ontwerp Hoofdinfra

  • verzamelen, beoordelen en delen van ontwerpkennis en best practices in NL/VL/buitenland
  • bespreken van ontwerpissues en signaleren kennisbehoefte
  • klankbord voor onderzoek en updates van kennisproducten
  • zorgen voor goede verslaglegging

Spreekt dit aan?

Themaleider Jan de Wijs – RWS | @ jan.de.wijs@rws.nl

Deze themagroep richt zich op het volgen van ontwikkelingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van het verkeerskundige ontwerp van weginfrastructuur en de inpassing daarvan in de ruimtelijke omgeving. Daarnaast vormt de themagroep een klankbord voor kennisvraagstukken en initieert de groep zelf ook kennisvragen. De themagroep richt zich op nieuwe ontwerprichtlijnen en publicaties, best practices en ontwerpissues uit de praktijk. Daarnaast volgt de groep trends en ontwikkelingen op dit onderwerp.

Het hogere doel van deze themagroep is het verhogen en verbreden van het toepasbare kennisniveau ten aanzien van ontwerp van weginfrastructuur en het afstemmen van de ontwerpkennis tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Vergaderingen van de Themagroep Ontwerp Hoofdinfra vinden 4x per jaar plaats, regio Utrecht. Van elke vergadering is een uitgebreid verslag te vinden onder Mijn VIO (alleen leden).