Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Kennisposter Wegontwerpprocessen

op .

Na het succes van de poster Kunstwerken van VIO is op verzoek van de themagroep Processen een werkgroep gestart om een kennisposter Wegontwerpprocessen te ontwikkelen. De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen. Voor de leesbaarheid van de poster is zo min mogelijk tekst gebruikt.

In het achtergronddocument bij de Kennisposter Wegontwerpprocessen zijn de stappen zoals benoemd in de kennisposter verder uitgewerkt. De kennisposter en het Achtergronddocument beschrijven tezamen het wegontwerpproces in al zijn stappen en geeft veel informatie per stap.

Deze documenten zijn bedoeld voor wegontwerpers, verkeerskundigen, wegbeheerders, aannemers en adviesbureaus en allen die op de een of andere wijze inzicht moeten hebben in het wegontwerpproces. Toelichting In de kennisposter en dit achtergronddocument wordt uitsluitend het wegontwerpproces beschreven. Alle procesactiviteiten buiten het wegontwerpproces zijn dan ook niet in de poster en dit document opgenomen. Voor ieder alternatief / variant wordt dit hele proces doorlopen.

Het beschreven proces is geschikt voor alle typen wegen (definitief en tijdelijk) in Nederland en is zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom bruikbaar. Voor rijkswegen bied het “Kader Wegontwerpproces” extra verdieping en sluit naadloos aan op deze kennisposter. Er worden algemene termen gebruikt zodat deze ook voor alle wegbeheerders en alle ontwerpers herkenbaar zijn.

Uiteraard is het combineren van een aantal stappen mogelijk, bijvoorbeeld voor een klein project binnen een gemeente. De activiteiten in de verschillende stappen worden dan wel impliciet uitgevoerd. Wegontwerp is een cyclisch proces. Vandaar dat in de kennisposter na de stap Beheer & Onderhoud een verbinding is gemaakt (via de tunnel) naar de start van een project.

Downloaden

Achtergronddocument
Kennisposter

VIO Themagroep Proces stelt nieuwe ambitie: Oprichting Werkgroep Wegontwerpproces

op .

Na de succesvolle introductie van de Kennisposter 'Raakvlak Wegen - Kunstwerken' initieert de Themagroep Proces een nieuw initiatief. Aangezien de kerncompetentie van de VIO-leden draait rond het ontwerpen van wegeninfrastructuur, lijkt het logisch om nu het eigenlijke wegontwerpproces onder de loep te nemen. Waar de eerste Kennisposter gericht was op één deelaspect, stellen we nu dus als ambitie om het gehele ontwerpproces, top-down, in kaart te brengen. Dit is een ambitieuze doelstelling, VIO waardig, die haalbaar is mits we de kennis, inzichten en ervaringen van de VIO leden op tafel krijgen.

De kick-off van dit initiatief doen we samen op de volgende Studiedag van de Themagroep Proces, op 16 maart in Perron 3 te Rosmalen. Als opwarming luisteren we eerst naar een boeiende inleiding over Lean Design Management in de bouw, door de heer Dirk Dorr, Consultant bij Arpa Training en Consultancy BV. Het zal een interactieve presentatie worden (dus zeker geen éénrichtingsverkeer​) waarbij interactie met de aanwezigen via vraagstellingen en kleine workshops centraal staat.

Het is immers niet ons doel om enkel het huidige ontwerpproces te beschrijven, maar om ook meteen te bespreken waar en hoe we dit proces kunnen verbeteren. Tijdens de workshop gaan we in groepjes aan de slag om de doelen en contouren van dit project te bepalen. De heer Dorr zal aanwezig blijven bij het opstarten van de werkgroep Wegontwerpproces om te zien of hij dit kan ondersteunen vanuit de Lean filosofie.

We sluiten af met een oproep tot deelname aan de Werkgroep Wegontwerpproces, die we vervolgens, tijdens de borrel, boven de doopvont houden.

Schrijf u direct in via deze link. Daarbij kunt u ook opgeven of u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn.

verslag studiebijeenkomst Ontwerpprocessen 17 maart 2016

op .

Na de opening van de bijeenkomst door de themaleider Johan Kuppens werden eerst plenair twee presentaties gegeven. Vanuit het Raakvlak Wegontwerp <> Verkeerskunde gaf Jan Ploeger (o.a. voorzitter vakgroep Mobiliteit van het KIVI) helder aan hoe verkeerskundigen naar wegontwerp(ers) kijken. Nadien deed Roy Gerritzen (Nobleo) hetzelfde, maar nu vanuit een ander zeer belangrijk Raakvlak Wegontwerp <> Kunstwerken, met zijn visie over hoe constructeurs kijken naar wegontwerpers. 

Beide presentaties, die beschikbaar zijn, waren een inleiding tot 2 parallelle workshops over beide thema’s. Nadat de circa 40 aanwezigen, verdeeld over de 2 workshops, anderhalf uur gedebatteerd hadden, werd conclusies en vervolgacties plenair teruggekoppeld. Een netwerkborrel sloot deze nuttige middag af. 

Lees hier het volledige verslag.

presentatie Raakvlak Wegontwerp <> Verkeerskunde (Jan Ploeger)

presentatie Raakvlak Wegontwerp <> Kunstwerken (Roy Gerritzen)

De resultaten komen straks samengevat op een VIO Kennisposter. Hierop staan dan alle aspecten die van belang zijn voor een éénduidige coördinatie tussen de twee ontwerpdisciplines, zoals; gemeenschappelijk begrippenkader, generieke raakvlakken en demarcatielijnen, bijhorende maatvoering. VIO bekijkt of deze Kennisposter een keurmerk kan krijgen van Rijkswaterstaat en/of CROW. 

Conclusies van de Studiedag (Ontwerp)processen van 20 mei, te Maastricht

op .

Deze studiedag, bijgewoond door een 40-tal VIO-leden, werd ingezet met een presentatie door de heer Herman Winkels, Programmamanager BIM voor Rijkswaterstaat. Hij gaf een helder inzicht in de wijze waarop RWS de toepassing van BIM op diverse type infrastructuurprojecten wenst te implementeren. Hiervoor werden standaarden ontwikkeld (VISI, COINS, CB-NL), die de uitwisseling van gegevens tussen de opdrachtnemers en RWS faciliteren. De wijze waarop dit moet uitgevoerd worden staat beschreven in een ILS, of Informatieleveringsspecificatie.

Vervolgens werden 4 discussiegroepen samengesteld die zich bogen over twee vragen:

 1. Welke (ontwerp)processen, en dus disciplines, moet VIO beschouwen als behorende tot het vakgebied van de Infra-ontwerper.
 2. Wat zijn de meest prioritaire aandacht- en werkpunten voor de Themagroep Processen

De eerste discussie, gevoerd op basis van een uitgebreide lijst van typische Infra ontwerpactiviteiten, leverde een helder resultaat. In essentie gaat VIO over al die (ontwerp)processen die een invloed hebben op de geometrische vormgeving en de geografische inplanting van infrastructuurprojecten.
Er ontstond ook een consensus dat het raakvlak met het vakgebied Verkeerskunde zo groot en belangrijk is, dat bepaalde aspecten van het verkeerskundig ontwerp ook thuishoren tot het werkgebied van VIO. Daarom zijn trouwens al verschillende verkeerskundige instituten en bureaus lid van VIO.
Twee andere raakvlakken vragen ook om een bijzonder aandacht. Kunstwerken en Waterhuishouding. Dit zijn twee zeer uitgebreide vakgebieden, waar de leden van VIO technisch-inhoudelijk niet bij betrokken (willen) zijn. Maar het zijn wel raakvlakken waar procesmatig nog veel verbetering mogelijk is in samenwerking, afstemming en uitwisseling.

Op de tweede vraag kwamen de discussiegroepen ook tot een quasi unaniem antwoord, met volgende prioriteiten:

 1. Het inventariseren van alle Raakvlakken tussen het VIO-vakgebied en alle overige vakgebieden
 2. Het bespreken en vastleggen van de wijze waarop de afstemming en uitwisseling met de belangrijkste Infra Raakvlakken (Verkeerskunde, Kunstwerken, Waterhuishouding, …) meer gestandaardiseerd kan worden.
 3. Het bespreken en vastleggen van LODs (Levels of Definition/Detail) voor de belangrijkste Infra Raakvlakken

Update themagroep Processen

op .

Themagroep Processen kent momenteel de werkgroepen Wegontwerpproces en Verkeer - Wegontwerp. De werkgroep Wegontwerpproces heeft een kennisposter gemaakt. Lees hierover meer onder het verslag van de VIO-dag in deze nieuwsbrief. De (nieuwe) werkgroep Verkeer - Wegontwerp heeft zijn eerste vergadering gehad en een tweede is voorzien eind deze maand of juli. De werkgroep is goed op gang. De Themagroep zelf wil nog i.s.m. de themagroep Kennis een middag organiseren voor toelichting op nieuwe contractvormen i.r.t. de vrijheden die je als ontwerper nog hebt. Wat zijn de DO's en DON'Ts rond optimalisaties van ontwerpen? Een uitnodiging zal volgen.

Themagroep Proces publiceert eerste Kennisposter

op .

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep 'Raakvlak Wegen <> Kunstwerken' - onder leiding van Marco van Leersum - hard gewerkt aan deze Kennisposter. Dit raakvlak komt onvermijdelijk aan bod in elk infra-project, en is vaak de oorzaak van conflicten en faalkosten.

De Kennisposter dient drie doelen:

 • een éénduidige benaming voorstellen voor alle objecten en maten die van belang zijn voor de afstemming van dit raakvlak
 • inzichtelijk maken welke maatvoering op welke wijze, in welke volgorde en door welke partij het best kan toegepast worden
 • een overzicht geven van een processchema dat, volgens de beste praktijk, toegepast kan worden bij de afstemming van dit raakvlak

Deze Kennisposter is gebaseerd op de ‘ROA 2014’ en ‘ROA 2014 Veilige Inrichting van Bermen’ en de praktijkkennis van diverse VIO-leden, waaronder ingenieursbureaus, aannemers en Rijkswaterstaat, als belangrijke opdrachtgever. Uiteraard blijft elke ontwerper verantwoordelijk voor zijn/haar ontwerpkeuzes.

De Kennisposter dient als hulpmiddel om de dialoog tussen ontwerpdisciplines te faciliteren en zo beter afgestemde, projectspecifieke afspraken te maken. Zo draagt VIO bij aan de realisatie van een duurzame infrastructuur. De Kennisposter kan je gratis downloaden via de VIO-website, op de pagina van de Themagroep Processen

De poster is ontworpen om af te drukken op A1-formaat, maar is ook leesbaar op A3-formaat. Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. deze Kennisposter kan je richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stand van zaken van de Themagroep (Ontwerp)processen

op .

Na de Studiedag kwam de Themagroep nog drie maal samen om de resultaten van de Studiedag te bespreken en er een gepast gevolg aan te geven. Er werd besloten tot de oprichting van drie Werkgroepen en een Contactgroep

Werkgroep 1: Infra (ontwerp)processen en raakvlakken algemeen. Trekker Johan Kuppens (voorlopig).

Werkgroep 2: Raakvlak Verkeerskunde. Trekker Erna Doedens.

Werkgroep 3: Raakvlak Kunstwerken. Trekker Marco Van Leersum.

Contactgroep: Afstemming resultaten en aanbevelingen met de gebruikersgroepen van Infra ontwerpsoftware; VNMG (voor producten van Bentley Systems) en CIB (voor producten van Autodesk).

De werkgroep-kernen werken nu verder aan de doelstellingen en een plan-van-aanpak, en zullen eerstdaags de VIO-leden uitnodigen om hun werkgroep te versterken. Het eerstvolgende doel van de Themagroep Processen is om op de volgende Studiedag, in Maart 2016, concrete werkdocumenten voor te leggen voor discussie en bewerking.

Stand van zaken Themagroep Proces Mei 2015

op .

Waar staan we nu? We hebben inmiddels twee werkvergaderingen achter de rug.

Het eerste essentiële onderwerp is de afbakening van ons werkdomein, en daarmee ook die van VIO in het algemeen. Met andere woorden welke ontwerpprocessen zijn de verantwoordelijkheid van het Infra-ontwerp? En daarnaast, met welke andere (ontwerp)processen hebben we een raakvlak, waarvoor we minstens deels verantwoordelijk zijn? De themagroep identificeerde circa 50 deelprocessen, ongeveer 50/50 verdeeld over 'eigen aan VIO' en 'rakend aan VIO'. Deze oefening wordt verder voorbereid in een 'procesmatrix' als basis van onze eerste studiedag Ontwerpprocessen op 20 mei aanstaande.

Deze studiedag (ochtend) is een workshop, waarbij we deze procesmatrix in groepjes bespreken, aanvullen en wijzigen zodat er een eerste consensus-versie ontstaat. De procesmatrix zal bovendien aangeven in welke projectfasen een deelproces van belang is, of helemaal niet. In een volgende slag zullen we de prioritaire processen identificeren en analyseren, zodat we vanaf dan inhoudelijk aan het werk kunnen.

Een tweede onderwerp, nu meer top-down bekeken, is de relatie OG-ON. Met andere woorden tussen Rijkswaterstaat, als voornaamste OG voor VIO-leden, en de markt. Het afstemmen van de informatie-uitwisseling, zowel qua inhoud en verpakking als de uitwisselingsmomenten, lijkt een prioriteit. Concepten als ILS, VISI, COINS en CB-NL komen aan de orde. Een eerste overleg met de RWS-verantwoordelijken voor SE en BIM vindt plaats einde april. Ons streven is om hierover een spreker op de studiedag uit te nodigen.