Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Herontwerp kruispunt Geinbrug (N236) wint VIOprijs

  "knappe oplossing voor een ontwerpopgave met veel dwangpunten"
  De drie genomineerden projecten waren de N331 bij Hasselt (Overijssel), 
  de Aansluiting Houten op de A12 en de N236 Kruispunt Geinbrug.

  meer info

 • Save the date VIO-symposium wegontwerp

  dinsdag 18 september 2018, Automotive Campus Helmond

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Verslag themagroep Onderzoek en Innovatie

op .

Afgelopen 22 mei kwam de themagroep Onderzoek en Innovatie bijeen. Zij kon enkele nieuwe leden verwelkomen: Rene Walhout (RWS WVL), Johan Vos (RWS GPO) en Haneen Farah (TU Delft). Deze bijeenkomst stond in het teken van het bespreken van de resultaten van de VIO-dag parallelsessie en het vooruitblikken op de toekomstige activiteiten van de themagroep. De geprioriteerde onderzoeksthema’s zijn verdeeld onder de aanwezige themagroepleden: de thema’s worden aan de hand van een vast format uitgewerkt tot onderzoeksvoorstellen, die in de volgende bijeenkomst worden besproken. Verder is de themagroep van mening dat het wenselijk is om breed onder de VIO-leden te inventariseren welke onderzoek behoeftes er zijn: de VIO-leden kunnen binnenkort een korte enquête verwachten! Nadat de onderzoeksvoorstellen zijn vastgesteld, zal in overleg met de themagroep Onderwijs bepaald worden hoe het beste contact gelegd kan worden met de onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de onderzoeken te gaan opstarten. Als nieuwe activiteit zal de themagroep aandacht gaan besteden aan van de richtlijnen afwijkende ontwerpen: hoe functioneren deze in de praktijk? Klik hier voor de presentaties en het volledige verslag van de themagroep.

Rapport Zelfrijdende auto's en wegontwerp

op .

Het rapport ‘Zelfrijdende auto’s: verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen’ is opgeleverd en beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp en de inrichting van Nederlandse wegen. Kennisplatform CROW heeft de verkenning in samenwerking met Rijkswaterstaat door Royal HaskoningDHV en TNO laten uitvoeren.

Het rapport is een eerste stap om te kijken in hoeverre het wegontwerp en de richtlijnen op korte en langere termijn moeten worden aangepast aan de komst van zelfrijdende auto’s. Het rapport is met een aantal aanbevelingen van de minister eind 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Begin januari heeft het NOS Journaal ook aandacht besteed over dit onderwerp inclusief interviews met RWS en CROW (John Boender). Ook heeft de verkenning een ontwikkelagenda met kennisvragen opgeleverd. CROW heeft de VIO-themagroep Kennis als klankbordgroep gevraagd hen te adviseren over de meest belangrijke en urgentste kennisvragen. Heeft u hier zelf ook een idee of een mening over, neem dan contact op met VIO-themagroeptrekker Alex van Loon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of John Boender van CROW (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Links naar het rapport:
Nieuwsbericht CROW
Aanbiedingsbrief en rapport aan de Tweede Kamer
Kennisagenda Automatisch Rijden
Nieuwsbericht NOS website
Uitzending NOS Journaal van 12 januari 20 uur

De impact van het autonome rijden op het wegontwerp

op .

Wat is autonoom rijden?

Autonoom rijden verwijst naar de eigenschap van voertuigen om een verplaatsing te maken van één punt naar een ander punt zonder menselijke tussenkomst. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen automatisch rijden en geconnecteerd rijden.

 • Automatisch rijden: verwijst naar het gebruik van allerlei sensoren en camera’s in een voertuig die het in staat stelt om een uitgebreid omgevingsbewustzijn te creëren en op deze manier in mindere of meerder mate de rijtaak van de bestuurder over te nemen met behulp van artificiële intelligentie, robotica en machine vision.  Het klassieke voorbeeld hiervan is de ‘Google Car’.
 • Geconnecteerd rijden: verwijst naar het gebruik van draadloze technologieën om onderling met elkaar (vehicle-to-vehicle), met de infrastructuur (vehicle-to-infrastructure) en met andere weggebruikers (V2X) te communiceren en zo rijtaken over te nemen van de bestuurder. Een voorbeeld van deze toepassing is truck platooning.

 Lees hier de volledige synthesenota VIO themadag 12 november 2015

 

 

Verslag themabijeenkomst Onderzoek & Innovatie 16 september

op .

Evelien Polders van IMOB presenteerde het onderzoek dat IMOB uitvoert omtrent conflict- en gedragsobservatie in het verkeer m.b.v. camerabeelden. Verschillende afgeronde en lopende projecten werden toegelicht. Bijvoorbeeld, conflicten en gedrag van gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers op niet lichten-geregelde bypasses bij kruispunten, de impact van de vormgeving van dubbel-gebruik busbanen op gedrag en conflicten tussen bussen en fietsers, de effecten van de installatie van roodlichtnegatiecamera's op het stopgedrag van voertuigen in de dilemmazone bij kruispunten, etc.

Tweede overleg themagroep Onderzoek

op .

Op 3 juni kwamen de leden van de themagroep 'onderzoek en innovatie' voor een tweede maal samen. Tijdens deze bijeenkomst stelden enkele leden het onderzoek en innovaties voor die in hun organisatie momenteel lopen op het vlak van infrastructuurontwerp. Zo maakten we bijvoorbeeld kennis met de Oculus Rift om een heel nieuwe blik te krijgen op je infraontwerp, met de mogelijkheden van rijsimulatie om ontwerpkeuzes te beoordelen met doorsnee weggebruikers, of ook met een Bouw Informatie Management Software systeem dat de relatie ondersteunt tussen SE en 3D ontwerp. Tijdens volgende bijeenkomsten zullen ook nog andere leden hun onderzoek voorstellen.

Verder werd een concrete aanpak overlegd om de sector te bevragen omtrent afgelopen en/of lopend onderzoek en innovaties op het vlak van wegontwerp. Concreet werd een digitale vragenlijst ontworpen welke intussen werd verstuurd naar een hele reeks organisaties in het domein van infraontwerp. We verwachten de resultaten hiervan tegen begin september. Op de volgende bijeenkomst van de werkgroep op woensdag 16 september in de namiddag zullen we een eerste feedback over deze resultaten bezorgen aan de leden van de themagroep, gekoppeld aan een bezoek van het IMOB. Het IMOB zal hierbij meer toelichting geven bij afgelopen en lopend onderzoek in het kader van wegontwerp, inclusief een bezoek aan het IMOB rijsimulator labo.

Tot slot werd overlegd over het thema en inhoud van de themadag 'onderzoek en innovatie' op donderdag 12 november 2015. De voorlopige titel van de themadag luidt 'Innovative Highways of the Future'. Voorstellen voor boeiende bijdrages of sprekers mogen nog altijd aangemeld worden bij de voorzitter van de themagroep.

Save the date VIO-symposium wegontwerp

op .

VIO-symposium wegontwerp: van onderzoek naar praktijk
dinsdag 18 september 2018, Automotive Campus Helmond

De VIO-themagroepen Onderzoek en Kennis nodigen u van harte uit voor een hele dag kennis maken met de laatste onderzoeken naar wegontwerp en de vertaling daarvan naar de praktijk. Daarover willen we met u in gesprek via interactieve sessies.

Typische wegontwerp onderwerpen die aan bod komen zijn tapers, weefvakken, splitsingen, turbulentielengtes, bogen en bermen. Daarnaast komen ook nieuwe aspecten aan de orde zoals reverse laning en zacht ontvlechten. Verder verwachten we nog bijdragen van provincies en studenten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan studies rondom de impact van de zelfrijdende auto op wegontwerp zoals platooning en dedicated lanes. Wij willen graag de invloed van al deze onderwerpen en studies op de huidige ontwerprichtlijnen met u bespreken.

Wij zien dan ook de Automotive Campus te Helmond als dé inspirerende omgeving om dit innovatieve en toekomstgerichte symposium te organiseren. Bovendien kunt u op deze campus enkele door ons geselecteerde automotive bedrijven bezoeken zoals de Innovatie Centrale, Tass International en AutomotiveNL. Reserveert u alvast dinsdag 18 september (hele dag) in uw agenda? U ontvangt uiterlijk begin september een definitieve uitnodiging met programma.

Wilt u zeker zijn van een plek, dan kunt u zich nu alvast aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit gratis symposium is exclusief voor VIO-leden, niet-leden zijn echter ook welkom mits zij voor het symposium lid worden van de VIO.

Verslag themagroep bijeenkomst Onderzoek en Innovatie

op .

Op 17 november 2016 organiseerde de themagroep ‘onderzoek en innovatie’ haar tweede themadag. Er waren 32 aanwezigen. Locatie van afspraak was het districtskantoor van RWS bij Amsterdam Zuid-Oost. Op het programma stond een boeiende themadag bestaande uit een begeleide excursie aan het project A9 IXAS en de Gaasperdammertunnel, alsook een heuse ‘ontwerphackathon’.

Tijdens deze ontwerphackathon gingen 4 groepjes, samengesteld uit deelnemers met verschillende expertise (verkeerskundig, ontwerper, verkeerstechniek, BIM) aan de slag met als concreet doel de volledige reconstructie van de aansluiting Breukelen van de A2 op het onderliggende wegennet en de N401 en de directe omgeving met het station Breukelen en hotel Breukelen, met als uitgangspunt het jaar 2050 waar voertuigen volledig autonoom rijden.

Aan de hand van een startnota met situatieschets, uitgangspunten en doelstellingen werkte elk groepje een eigen oplossing op computer uit. Aan het einde van de dag presenteerde en motiveerde elk groepje haar oplossing aan alle deelnemers. Het was leerrijk en tegelijk interessant vast te stellen dat, afhankelijk van de assumpties gemaakt door elke groep, er toch vier erg verschillende ontwerpoplossingen werden voorgesteld. Hierna volgen enkele visualisaties van ontwerpoplossingen zoals ze door de diverse groepen werden gepresenteerd.

Een impressie van de dag kan via deze link worden 

De themagroep onderzoek en innovatie werkt momenteel aan een nota waarin alle resultaten van de ontwerphackathon worden verzameld. Deze zal binnenkort beschikbaar gesteld worden op de VIO website.

Bijeenkomst Themagroep Onderzoek en Innovatie

op .

Eerst en vooral mijn allerbeste wensen voor 2016! Ik wens jullie een gezond en productief jaar toe waarin we ook in het kader van onze themagroep op een boeiende wijze kunnen samenwerken.

Onze volgende werkgroep zal zoals eerder aangekondigd op 4 februari van 9u30-12u doorgaan Zie de agenda.

Vragenlijst onderzoek en innovatie VIO

op .

De Vereniging voor Infrastructuur Ontwerp (VIO) brengt stakeholders uit Nederland en België bij elkaar die actief zijn in het domein van infrastructuurontwerp of -realisatie, zoals overheden, bouwbedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, enzovoort. Door middel van 4 themagroepen komen de leden met elkaar in contact om kennis uit te wisselen, te netwerken en actief bij te dragen tot het professionaliseren en aantrekkelijker maken van het vakgebied van infrastructuurontwerp.

Concreet heeft de themagroep ‘onderzoek en innovatie’ zich als doel gesteld om de kennis over de achtergronden en principes van het ontwerp van weginfrastructuur te verbeteren en uit te breiden. Via onderstaande vragenlijst willen we een eerste stap zetten door bij diverse organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp of de realisatie van infrastructuur na te gaan in welke mate er binnen de organisatie vandaag reeds actief aan onderzoek of innovatie op dit terrein wordt gewerkt. In een latere fase willen we nagaan welke kennisleemtes er nog bestaan en op welke vlakken er dus bijkomend onderzoek of innovaties gewenst zijn.

Wij vragen daarom uw medewerking voor het invullen van deze korte enquête (max. 8-10 min), graag tegen vrijdag 4 september.

Eerste overleggen geweest themagroep Onderzoek

op .

Op 26 maart jl. zijn we als groep voor een eerste keer bijeengekomen om te discussiëren over de doelstellingen en activiteiten van de themagroep. Het was een vruchtbare meeting waarbij de missie en de doelstellingen van de themagroep zijn aangescherpt, daarnaast zal ook een inventaris opgemaakt worden van bestaande of lopende onderzoeks- en innovatieresultaten bij verschillende organisaties.

Deze inventaris zal vervolgens gebruikt worden om kennisleemtes te identificeren en daaruit een researchagenda op te stellen. Zo kan VIO actief bijdragen tot het stimuleren en initiëren van academisch en praktijkgericht onderzoek en innovaties op het vlak van (ontwerp) van weginfrastructuur.

Op 3 juni komt de themagroep opnieuw samen om een eerste inventaris van deze zoektocht met elkaar uit te wisselen en de themadag in november 2015 concreet vorm te geven. Leden die interesse hebben om deel te nemen aan de themagroep 'Onderzoek en Innovatie' kunnen zich aanmelden bij Prof. dr. Tom Brijs, themaleider.